Reklamace a vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Kupující-spotřebitel má ze zákona právo na vrácení zboží během 14 dní od převzetí zboží. Toto právo má možnost pouze kupující jako spotřebitel.Detailní popis všech náležitostí naleznete v našich obchodních podmínkách. Zboží musí být v originálním balení a v takovém stavu, aby bylo schopno dalšího prodeje. Pokud si nejste jistí, zda můžete zboží vrátit, kontaktujte nás a my Vám poradíme. Po obdržení a zkontrolování stavu zboží vyplatíme částku, kterou jste zaplatili, na Váš bankovní účet, případně ji můžete použít jako kredit na další nákup - záleží na domluvě.

Postup při vrácení zboží:

Nejdříve vyplňte vzor zde
Poté zašlete zboží na adresu:
Simdream s.r.o.
Pražská 810/16
102 00 Praha


Vždy na zásilku uvést tel číslo: +420 736 735 611
V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!


Reklamace:
Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami a zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní).

Postup při reklamaci:
1. Kontaktujte nás na info@vypestuj.to nebo +420 736 735 611
2. Zašlete zboží na adresu:
Simdream s.r.o.
Pražská 810/16
102 00 Praha


Vždy na zásilku uvést tel číslo:+420 736 735 611


Poškození zásilky při dopravě: 
Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Prosím napište nám v takovém případě na info@vypestuj.to a přiložte fotografie poškozeného zboží, fotografie obalového materiálu, foto zboží tak jak bylo zabaleno a nálepek křehce a neklopit.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele a postupuje se podle něho v případě, kdy spotřebitel uplatňuje u prodávajícího práva z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2. Prodávajícím je společnost Simdream s.r.o, IČ: 18043151 ,se sídlem Dražice č.p. 78, 391 31 Dražice, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 32941. Spotřebitel je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží jako kupující, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

Článek II.
Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, čímž se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích II a IV.

Článek III.
Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno prodávajícím jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  • Vada vznikla neodborným zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  • Zboží bylo poškozeno živly (např. požárem).

 

Článek VI.
Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
  • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Článek V.
Vyřízení reklamace

1. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

2. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, je nutné s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti pracovníků a ochrany majetku, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

3. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží na dálku (tj. dopisem, popř. e-mailem a současným zasláním zboží na adresu prodávajícího), je kupující povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Kupujícím se doporučuje zásilku zasílat prostřednictvím České pošty, s.p. jako cenné psaní výhradně do vlastních rukou adresáta a zásilku pojistit. Reklamační sdělení kupujícího má obsahovat označení reklamovaného zboží a daňového dokladu, který se ke zboží vztahuje, popis vady (tj. jak se vada projevuje), požadavek kupujícího na vyřízení reklamace (tj. např. požadavek na výměnu zboží, na opravu zboží, odstoupení od kupní smlouvy apod.). Kupující je vázán svým zvoleným požadavkem na vyřízení reklamace a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne jinak s prodávajícím.

4. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající doporučuje kupujícímu uschovat po dobu platnosti záruky na zboží veškeré doklady vztahující se k reklamaci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. července 2024. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.